بسم ا لله الرحمن اارحیم و به نستعین و افوض امری الله ان الله بصیر با لعباد

و لا حول و لا قوه الله باالله العلی العظیم.تو کلتوعلی احمی الذی لا یموت و الحمد لله ولا الله الاهوبالعه

با نام الله یکتا هستی بخش جهان آفرینش وبا درود وسلام بر ائمه معصو مین سلام الله اجمعین وبا درود و سلام بر هدات المهتدیین امام امت ،شهدا و رزمندگان جبهه های حق علیه باطل وصییت نامه ام را شروع می کنم . آنجا که صمیمیت درکلام وسلام گرم با نغمه پیروزی نثارشما می گرددوآنجاکه صلاحیت رزم بذر جهاد می آفشاندومیوه شهادت دردمی کندآنجا که عشق میهن ونودوستی درهم می آمیزد ووطن راازلوث اجنبی پاک می کندفرزندشماچون خورشیدماننددیگرهمرزمان وجودخویش راترسیم می کندوماننددیگرهمرزمان که به یاری خداوعنایات بیکران الهی با دشمن بعثی می جنگدمن هم می روم تابتوانم این مسئولیت راکه خدابردوش من گذاشت اداکنم وبااین عمل شاید بتوانمیکی از برنامه هایی که خدابرایم قرارداده که یکی از آنها جهاداست به نحواحسن انجام دهم شاید مورد قبول خداقرار گیرد. امیدوارم که خداوندمتعال این جان ناقابل مراکه یک امانت نزدپدرومادرم بود قبول فرماید.واینک ای امت مسلمان ازشما می خواهم که به ندای ینصرنی حسین پاسخ دهیدوبه یاری رزمندگان اسلام بشتابیدکه پیروزی نزدیک است . امت مسلمان وامت شهیدپرورازشمامی خواهم هرگونه نگرانی وناراحتی اگرازدست این حقیرسراپا تقصیرداشته اید به بزرگی خودتان ببخشید. ای پدرومادروبرادران وخواهران : ای پدرگرامی مبادادرمرگ من ناراحتی کنیکه خداازاین اعمال خوشش نمی آید. پدرگرامی توبایدخوشحال باشی که این امانت که خدا به توداده توانستی به نحواحسن ازآن حمایت کنی وسالم به صاحب اصلی اش تقدیم کنی. پدرجان آیا جان من دست توعزیزتربودیاجان علی اکبرنزدحسین (ع) . مسلما که من هیچ ارزشی دربرابرعلی اکبرنداشتم. اینک ای مادر: برای من گریه نکن وهیچ ناراحتنباش که فرزندتان ازدست رفته. مادر اگرروزقیامت ازتوسئوال کردند توبرای اسلام وانقلاب چه کردی می گویی اگرفاطمه زهراعلی اصغر دادمن هم جوان 18ساله دادم. مادرمی دانم که درمرگ من ناراحت می شوی ولی ازتومی -خواهم که برای من گریه نکن برای طفل شش ماهه اصغرگریه کن . وای برادران وداع من درروزآخرعمرم باشمااین است که بعد از من درخانه نماینده و به پشتیبانی رزمندگان اسلام بپردازندوازخدابخواهیدکه گناهان مراببخشد. برادران مبادا در بین مردم یک دفعه به رخ مردم بکشید که من برادرم را از دست داده ام برادران همیشه مثل همان گذشته با مردم رفتار کنید وهمیشه خداراشکرکنیدکه توانسته ایداین امانت خداراکه به شماعطاکرده بود به نحو احسن ازآن حمایت کردی و سالم به صاحبش برگردانید.ای خواهران به شما وصیت می کنم که بعد ازمن مبادا به رخ دوستان خودتان واقوام خودتان بکشید که من برادرم را ازدست داده ام همیشه مثل گذشته بردبار باشیدو همیشه مانند زینب زندگی کنیدو اگرروز قیامت سئوال کردند شما برای اسلام چه کردید بگوییدما برادرمان را برای اسلام فدا کردیم .من دیگر عرضی ندارم فقط از شما می خواهم مرا دعا کنید که خدا گناهانم را ببخشد .         

والسلام

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار