آن راست شدآن یکی چپ آن یک هم خَم

آن یک عَلَمی به دست وآن یک پرچم

هریک به پی منافع خودمحکم

ازهرچه جِناح حالمان خورد به هم...