سمت راست: سیدمسعودحسینی    سمت چپ: دکترعلیان رئیس دانشگاه ازاداسلامی مبارکه(1393)