بسم الله الرحمن الرحیم

فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیابالاخره ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل اویقتل فسوف نوتیه اجراعظیما بایدپیکارکنیددرراه خداباکسانی که زندگی دنیارابرآخرت برگزیدندوکسیکه پیکارکنددرراه خداوندپیروزشودیا گشته شودبه زودی به اوپاداش بزرگی می دهیم.

زندگی نامه:                                                                                                            

شهید بهرام طاهری درسال1339درمبارکه ودریک خانواده مذهبی بدنیاآمدودوران کودکی خودرادرآغوش گرم پدرومادرسپری نمودتااینکه درمهرماه سال1346به دبستان راه یافت وتاسال1355به تحصیلات ابتدایی خودمشغول بودودرطول تحصیلاتش چون وضع خانواده خوبی نداشت تابستان ها رابه همرا پدربه محل کاراومی رفت تاچنانچه توانسته باشدپدررایاری نمایداوتحصیلات خودراتاپایه ششم دبستان ادامه دادودراین هنگام بودکه چون ازنظراقتصادی پدروخانواده رادرتنگنادیدترک تحصیل نمودومشغول کارشداوازاین راه توانست نیمی ازدرآمدخانواده راتامین کند. شهیدبهرام طاهری باشروع انقلاب درایران چون دریک خانواده مذهبی تربیت شده بود همچنین خودرادرمقابل بی حرمتی های که به اسلام وقرآن می شدخودرامسئول دیده که برعلیه رژیم درراهپیمایی وتظاهرات بابرادران مسلمان خودهم صداشد.

وبلاخره دراواخرسال 1358به خدمت سربازی به مدت سه ماه درخرم آبادآموزش نظامی می دیدوبعدازآن به فرمانداری پل دخترمنتقل شدومدت 3ماه درآنجابه خدمت مشغول شد.

تااینکه به کردستان ماموریت یافت وحدودچندماه ازخدمتش رادرآنجاپشت سرگذاشت ودراین مدت درحدوددوباربه مرخصی آمد.یکی ازدوستانش چنین نقل می کندکه اوهرموقع ازمرخصی برمی گشت بخصوص مرتبه آخرازظلم ظالمان وستمگرانی همچون گروه هایی مانندکومله،دمکرات و…که درکردستان فعالیت داشتندوهمچنین ازمبارزه باآنان سخن می گفت.

وی همیشه درنامه های که برای خانواده ودوستان خودمی نوشت خیلی زیادازپیروی ودعابه امام عزیزمان خمینی بت شکن سفارش می نمودوپیروی ازامام وولایت فقیه رایک امرواجب می دانست.

آری بلاخره اودرمورخ 23/3/61 در کربلای کردستان به دست ضدانقلابیون ازخدابی خبربه درجه رفیع شهادت نائل گشت.

“روحش شادوراهش پررهروباد”

مشخصات:

نام پدر:   محمد     ت.ت: 1339         پایه تحصیلی: متوسطه     محل تحصیل: شهیدبهشتی

نام عملیات:     –     محل شهادت:   کربلای کردستان     ت.شهادت: 23/3/61