نام کتاب:عیون اخبار الرضا(ع)
نویسنده:شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمى (305 - 381 هجرى)
موضوع:روایات مربوط به امام رضا علیه السلام
توضیحات:شیخ صدوق در این کتاب روایت هاى پیرامون امام رضا علیه السلام و مجموعه روایاتى که از آن حضرت روایت شده را جمع آورى کرده است.شیخ صدوق این کتاب را براى هدیه به کتابخانه صاحب بن عباد دیلمى،وزیر وقت و حاکم شیعى آن دوران نگاشته است.صاحب بن عباد در مدح و ستایش امام رضا علیه السلام اشعارى مى سراید و آن را به شیخ صدوق هدیه مى دهد و شیخ نیز این کتاب را در پاسخ به هدیه ایشان، به نگارش در مى آورند.