کتابی درباره تاریخ قم از حسن‌بن محمدبن حسن قمی، در سده ۴ق است. اصل این کتاب به زبان عربی است که در سال ۳۷۸ق در زمان صاحب ‌بن عباد به تشویق او به وسیله حسن‌بن محمد بن حسن قمی نوشته شده است.