محمد رضا باقری

متولد: 1377

""  تقدیر از محمد رضا باقری در نمازجمعه ی شهر دیزیچه به عنوان خبرنگار برتر

و حوزه امام حسین (ع) شهر دیزیچه

 و کانون بسیج هنرمندان شهرستان مبارکه  در هفته ی شهادت شهید آوینی و روز هنرمند . ""

نمونه فعالیتها:

http://mobarakena.ir/25873

http://mobarakena.ir/25822

http://mobarakena.ir/25720

http://mobarakena.ir/25667

http://mobarakena.ir/25625

http://mobarakena.ir/25606

http://mobarakena.ir/25613

http://mobarakena.ir/25493

http://mobarakena.ir/25423

http://mobarakena.ir/25240

http://mobarakena.ir/25066

http://mobarakena.ir/24980