ملامحمدلویی پدرنصرا...تاج الشعرای لویی می باشد که مجیداوحدی (یکتا)درمجله وحید- سال۱۳۴۷-شماره۶۰ ضمن یاداز تاج الشعراء لویی خاندان وی را اهل فضل وعلم می داند ولقب ملا بر روی گواه این مطلب است.

پژوهشگر:فرامرزمیرشکارمبارکه