کتاب مرجع بی حسی موضعی در دندانپزشکی مالامد 2013همراه با اطلس رنگی 
بهزاد کریمی مبارکه (مترجم)